OUR TEAM

Samir J Bhansali
Samir Gems NV
Antwerp
Shekhar J Bhansali
Fairway Diamond
Americas
Sanjay J Bhansali
Bhansali Diamonds
India
Devang J Bhansali
Samir Gems DMCC
Dubai
 
Anjal S Bhansali
Samir Gems NV
Antwerp and Europe
Sarvil S Bhansali
Samir Gems HK
Far East
Shrenil S Bhansali
Fairway Diamond
Americas
Rashil Bhansali
Samir Gems DMCC,
Dubai